top of page

Ray Chung 鍾健威 

Ray Chung 鍾健威

 

出生日期: 10月11日

 

星座: 天枰座

 

身高: 179cm

 

體重: 64kg

 

籍貫: 廣東寶安

 

專長及興趣: 唱歌, Saxophone, 結他, 作曲, 和音, 戲劇, 魔術, 羽毛球, 滑水

 

入行經過: 參加2007 年有線電視“我要成名” 獲獎後簽約成驕陽成為旗下藝人

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

Ray Chung 鍾健威

bottom of page